từ để tiff

Chuyển Word sang TIFF C# .NET

Tài liệu Word rất phổ biến và chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tạo báo cáo, hợp đồng và tài liệu pháp lý. Tuy nhiên, có những trường hợp nội dung của tài liệu Word cần được lưu dưới dạng hình ảnh chất lượng cao để in, lưu trữ hoặc chia sẻ. Định dạng TIFF đã nổi lên như một định dạng ưu tiên cho hình ảnh chất lượng cao, cung cấp khả năng nén không mất dữ liệu và khả năng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của việc chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF và cung cấp hướng dẫn toàn diện để chuyển đổi Word sang TIFF bằng .NET Cloud SDK.

API chuyển đổi tài liệu từ Word sang TIFF

Aspose.Words Cloud SDK dành cho .NET là một giải pháp tuyệt vời để chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF. Đó là API REST cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi tài liệu Word theo chương trình. Sử dụng API này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm cả TIFF. SDK cung cấp giao diện đơn giản và dễ sử dụng để tương tác với Aspose.Words Cloud API, cho phép bạn chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF chỉ bằng một vài dòng mã.

Bây giờ để sử dụng SDK, vui lòng tìm kiếm Aspose.Words-Cloud trong trình quản lý gói NuGet và nhấp vào nút Thêm gói để thêm tham chiếu SDK trong dự án .NET. Sau đó, đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây và nhận thông tin đăng nhập khách hàng của bạn.

Chuyển Word sang TIFF trong C#

Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chuyển đổi Word sang TIFF bằng C# .NET. Vui lòng xem đoạn mã sau đây cho phép bạn thực hiện chuyển đổi tài liệu Word sang TIFF.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "7f098199230fc5f2175d494d48f2077c";
string clientID = "ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e";

// tạo đối tượng cấu hình bằng ClinetID và thông tin Bí mật ứng dụng khách
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// khởi tạo phiên bản WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// Tên tài liệu từ đầu vào
string inputFile = "input-sample.docx";
// định dạng của tập tin kết quả
string format = "TIFF";
// Tên của hình ảnh TIFF kết quả
string resultant = "myOutput.tiff";

try
{
 // tải tệp từ ổ đĩa cục bộ
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    // Tạo yêu cầu FileUpload
    var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
    // Tải tệp lên bộ nhớ đám mây
    wordsApi.UploadFile(fileRequest);
  }
  
  // tạo đối tượng yêu cầu DocumentWithFormatRequest
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);
  
  // kích hoạt hoạt động tài liệu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // in thông báo thành công nếu chuyển đổi thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to TIFF conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
từ để tiff trực tuyến

Hình ảnh:- Xem trước chuyển đổi Word sang TIFF.

Hãy phát triển sự hiểu biết về đoạn mã chuyển đổi.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Tạo một đối tượng của phiên bản Cấu hình và WordsApi trong đó thông tin đăng nhập của ứng dụng khách được sử dụng làm đối số.

// Create FileUpload request
var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
// Upload the file to Cloud storage
wordsApi.UploadFile(fileRequest);

Đọc tài liệu từ đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);

Tạo một phiên bản của đối tượng GetDocumentWithFormat trong đó chúng tôi cung cấp tên của tài liệu Word đầu vào, định dạng kết quả là TIFF và tên cho hình ảnh TIFF kết quả làm đối số.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Bây giờ, hãy gọi API để chuyển đổi Word sang TIFF và lưu đầu ra vào bộ nhớ đám mây.

Nếu chúng ta bỏ qua đối số outPath, hình ảnh TIFF kết quả sẽ được trả về trong luồng phản hồi.

 • Bạn có thể tải xuống tài liệu từ đầu vào được sử dụng trong ví dụ trên từ input-sample.docx.
 • TIFF kết quả được tạo cũng có thể được xác định từ myOutput.tiff.

DOC sang TIFF bằng lệnh cURL

Có thể chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF bằng lệnh cURL. Aspose.Words Cloud API cung cấp API REST đơn giản có thể được truy cập bằng các lệnh cURL để chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF. Bạn có thể gửi yêu cầu HTTP đến điểm cuối API với các tham số và thông tin xác thực cần thiết để chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF.

Vì vậy, trước tiên chúng ta cần tạo mã thông báo truy cập JWT (dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng) trong khi thực hiện lệnh sau:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e&client_secret=7f098199230fc5f2175d494d48f2077c" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Bây giờ, vui lòng thực hiện lệnh sau, tải tài liệu Word đầu vào từ bộ lưu trữ đám mây và chuyển đổi nó thành hình ảnh TIFF. Hình ảnh TIFF kết quả sau đó được lưu trên ổ đĩa cục bộ.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFile}?format=tiff" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" -o "{outputFile}"

Thay thế {sourceFile} bằng tên của tài liệu Word đầu vào đã có trong Bộ lưu trữ đám mây, {accessToken} bằng mã thông báo truy cập JWT được tạo ở trên và {outputFile} bằng tên của hình ảnh TIFF kết quả sẽ được lưu trên ổ đĩa cục bộ .

Phần kết luận

Tóm lại, chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF có thể là một công cụ có giá trị để duy trì tính toàn vẹn của tài liệu và đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều nền tảng khác nhau. Như chúng ta đã thấy, có một số cách tiếp cận để chuyển đổi Word sang TIFF bằng C# .NET, bao gồm sử dụng Aspose.Words Cloud SDK cho các lệnh .NET hoặc cURL. Cho dù bạn chọn sử dụng API REST dựa trên đám mây hay làm việc với các lệnh cURL, điều quan trọng là phải hiểu các sắc thái của từng phương pháp và chọn tùy chọn tốt nhất cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Vì vậy, với những công cụ và kiến thức phù hợp này, việc chuyển đổi Word sang TIFF có thể là một quy trình đơn giản và hiệu quả, cung cấp cho bạn hình ảnh chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bạn.

Liên kết hữu ích

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: