فارسی

با .NET REST API تبدیل MPP به HTML را انجام دهید

تبدیل فایل های MPP به HTML سطح جدیدی از دسترسی و تعامل را به داده های پروژه شما می آورد. این راهنما به فرآیند یکپارچه تبدیل MPP به HTML با استفاده از NET REST API می پردازد و همکاری و ارتباطات پروژه را افزایش می دهد.
· نیر شهباز · 5 دقیقه