Vietnamese

Cách bảo vệ và mã hóa tệp Excel bằng mật khẩu trong C# .NET

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt mật khẩu bảo vệ và mã hóa tệp Excel bằng C# .NET và API REST. Nó bao gồm các chủ đề như thêm mật khẩu vào tệp Excel, mã hóa tệp và bảo vệ trang tính cũng như sổ làm việc. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể bảo mật các tệp Excel của mình và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi bị truy cập trái phép.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút