Vietnamese

Kết hợp tài liệu Word trong Java

Hợp nhất tài liệu Word trực tuyến trong Java Trong môi trường nhóm phân tán, các thành viên khác nhau của nhóm có thể làm việc trên một số mô-đun nhất định của tài liệu, các mô-đun này cần được kết hợp để tạo ra một phiên bản hợp nhất. Thao tác này có thể được thực hiện bằng nhiều ứng dụng nhưng các bước thủ công để hợp nhất các tài liệu từ có thể là một hoạt động tẻ nhạt.
· Nayyer Shahbaz · 4 phút