Vietnamese

Chuyển đổi HTML sang PowerPoint bằng .NET Cloud SDK

Với sự trợ giúp của Aspose.Slides Cloud SDK dành cho .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nội dung HTML sang trang chiếu PowerPoint chỉ bằng một vài dòng mã. Cho dù bạn cần tạo bản trình bày cho mục đích kinh doanh hay giáo dục, công cụ mạnh mẽ này có thể giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút

Chèn trang Web vào PowerPoint bằng Java

Nhúng HTML vào PowerPoint | Chuyển đổi HTML sang PPT trực tuyến Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chèn trang web vào PowerPoint bằng Java SDK. Chúng tôi hiểu rằng PowerPoint sang HTML là một trong những kịch bản phổ biến khi chúng tôi cần xuất PPT sang HTML để có thể xem tệp trong trình duyệt web. Nhưng đồng thời, chúng tôi có thể có PowerPoint hiện có và chúng tôi có thể có yêu cầu nhúng HTML vào PowerPoint hoặc, vì mục đích trình bày, chúng tôi quan tâm đến việc chuyển đổi HTML sang PPT.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút