Vietnamese

Chuyển đổi XLSB sang PDF bằng Python

Lưu XLSB dưới dạng PDF | chuyển Xls sang PDF trực tuyến XLSB là tập hợp các bản ghi và cấu trúc chỉ định nội dung sổ làm việc Excel. Thông thường, nội dung bao gồm các bảng số, văn bản hoặc cả số và văn bản, công thức, kết nối dữ liệu bên ngoài, biểu đồ và hình ảnh không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Để có khả năng thích ứng và chia sẻ dữ liệu rộng hơn giữa các nhóm, việc chuyển đổi sang định dạng PDF là một cách tiếp cận thực tế.
· Nayyer Shahbaz · 4 phút