Vietnamese

Thêm chú thích tài liệu PDF bằng .NET REST API

Bài đăng trên blog này tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn toàn diện về chú thích PDF bằng cách sử dụng .NET REST API. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của các chú thích PDF và cách nó có thể giúp tăng cường cộng tác và giao tiếp. Chúng ta sẽ khám phá các loại chú thích khác nhau có thể được thêm vào tài liệu PDF và đi sâu vào các khía cạnh kỹ thuật của việc triển khai tính năng này bằng .NET REST API.
· Nayyer Shahbaz · 8 phút