Vietnamese

Thêm Nhận xét và Chú thích vào Tài liệu Word bằng .NET Cloud SDK

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chú thích tài liệu Word bằng .NET Cloud SDK. Chú thích tài liệu Word là một yêu cầu phổ biến cho mục đích cộng tác và đánh giá và có thể đạt được điều này bằng nhiều kỹ thuật và công cụ khác nhau. Chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để thêm nhận xét và các chú thích khác vào tài liệu Word theo cách lập trình bằng cách sử dụng Aspose.Words Cloud SDK cho .NET. Bài đăng này cung cấp một hướng dẫn toàn diện để giúp bạn chú thích các tài liệu Word một cách hiệu quả.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút