فارسی

اضافه کردن حاشیه نویسی سند PDF با استفاده از NET REST API

این پست وبلاگ بر ارائه یک راهنمای جامع در مورد حاشیه نویسی PDF با استفاده از NET REST API متمرکز شده است. در اینجا، اهمیت حاشیه نویسی PDF و اینکه چگونه می تواند در افزایش همکاری و ارتباطات کمک کند، بحث خواهیم کرد. ما انواع مختلف حاشیه نویسی را که می توان به سند PDF اضافه کرد را بررسی خواهیم کرد و جنبه های فنی اجرای این ویژگی را با استفاده از NET REST API بررسی خواهیم کرد.
· نیر شهباز · 7 دقیقه